Schmiedhof

R. Prugger 
Schmiedhof 139
39013 Platt im Passeier